Çagalar, Şerpa joraplary bilen nagyşly aýakgap

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: OSFM

● Reňki: Ak we ak

● Dizaýn: Grid

● Material: poliester we akril

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“MAXWIN” çagalaryna “Çekiş nagşy pol” Şerpa joraplary bilen süýşmäge garşy aýakgaplary bejeriň.Warmyly sütükli sütükleriň içine guýulýan nemlendiriji ýaglar deriňizi şeýle ýumşak we ýüpek ýaly duýýar.Süýşýän pollarda hiç hili alada galmazlygy üçin, skidka garşy daban bu ýyly we rahat aýakgaplaryň üstünden çykýar.Siziň logotipiňiz ýa-da tekstiňiz, dabanyň diwary tarapyndan çap edilip bilner.Bularyň hemmesi siziň pikiriňize we dizaýnyňyza bagly.Bu terlik edil siziň ýaly üýtgeşik!

Mata aýratynlygy

Bulutlara basmak ýaly rahat, içindäki hiç hili sapak ýok.Içinde aýratyn ýyly we amatly, ýokary süýümli we ýygyrtmak aňsat däl, antibakterial we ýagtylyga garşy aýratynlyklary bolan ýokary hilli deri arassa sütük ulanylýar.

2
3
3
5
6
7
8
9

Käbir maslahatlar

Maşyn sowuk ýuwýar, zerur bolanda diňe hlor däl akartma, guratmak üçin tekiz guradyň.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin hünärmen toparymyz bar.Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Saýlawlaryňyz üçin dürli ululyklar.
2.Haýsy reňkler: Pantone reňk kartasyna laýyklykda düzülen
3. Käbir materiallar: poliester, akril, bambuk süýümi, neýlon, ýüň sütük, boýag kirpik, kirpik, çenil, elastik, pagta, çunky Islandiýa, spandeks, çotga, ýüň, garyşyk ýüplük we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Hangtag, plastik halta, ippingükleme bellikleri bilen karton we ş.m.
Pikirleriňizi düzen bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da e-poçta iberiň
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton


  • Öňki:
  • Indiki: