Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bolarmy?

Hawa, bu biziň lezzetimiz.Makswin barlamak üçin hil nusgalaryny iberer.

Mysal üçin önümçilik wagty näçe wagt alýar?

Bar bolan nusgalar üçin 2 gün we ýöriteleşdirilen nusgalar üçin 7 gün töweregi.

Önümimi sazlap bilerinmi?

Hawa, Makswin dizaýnlaryňyzy garşylaýar we nusgalary size taýýarlaýar.

Önümçilik wagty näçe?

Qty-a bagly, adatça PP-ler tassyklanylandan 45-60 gün töweregi wagt gerek bolar.

Töleg şertleri näme?

30% T / T goýum, iberiş resminamalarynyň göçürmesine garşy 70% balans.
100% öňünden, göz öňünde L / C.

Iň pes sargyt mukdary näçe?

Adatça, MOQ-larymyz her reňkde 2000 jübüt bolýar. Emma synag tabşyrygyny ilki bilen az mukdarda kabul edip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?