Baýram we sowgatlar

1225

Ro Christmasdestwo

Ro Christmasdestwo gelýär.Täze ýyl agajynyň aşagynda Santa Klausa ýuwaşlyk bilen garaşýarsyňyz.Santa Klaus owadan jorapsyz gelmejekdigini aýdýar.Jorap taýýar bolmasa, alada etme.Amatly joraplarymyzy geýiň Santa Santa garaşmaň.We "uly sowgat" şowlulyk we bereket bilen alarsyňyz.Täze ýyl möwsüminiň ähli bereketlerini arzuw edýärin!

Söýgüliler güni

Bu awgust söýgi bilen baglanyşykly.Kixi, gadymy we romantik festiwal söýgä degişlidir we süýjülige degişlidir.Özboluşly "gül" - joraplarymyza örtülen buket saýlaň.Men muny gaty halajakdygyna ynanýaryn.Sebäbi jorap bermek, bütin ömrüňizi onuň bilen geçirmek isleýändigiňizi aňladýar.Bu ýörite festiwalda size aşyklar güni gutly bolsun!

4
3

Holleween

31-nji oktýabr, Hallowin baýramynyň öňüsyrasynda, ulularyň we çagalaryň geýim geýýän iň iş güni.Gijäni jak-o 'çyralary bilen ýakyň we ýakymly joraplarymyza süýji gaplaň.Çagalaryň size kynçylyk bermejekdigine ynanýaryn.Arwahy gorkuzmak üçin ajaýyp joraplarymyzy çaga düşegine goýuň, çaga rahat uklap biler, ahyrsoňy size Halloween gutly bolsun!