Aýal-gyzlar, gar ýagýan nagyşly iki gatly kabina joraplary

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: S / M L / XL

Reňk: Gyzyl

● Dizaýn: Gar ýalpak nagşy-quakard Jikme-jiklikleri

● Material: poliester we akril

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

MAXWIN Aýal-gyzlar, gar ýagýan nagyşly iki gatly kabina joraplary, amatly we tagamly bolany üçin temperaturanyň peselmegi üçin iň gowusydyr.Warmyly saklaň we sowuk howany izolirläň, ýylylygy saklamak we temperaturany gulplamak arkaly ýylylyk energiýasyny saklaň we bedeni ýyly saklaň we ýylylyk gaýdyp gelýär.Temperaturany gulplamak we ýylylygy saklamak, joraplaryň içinde ýylylyk konweksiýasyny emele getirmek, ýylylygyň ýitmegini azaltmak we elmydama aýagyň temperaturasyny saklamak.Açmak islemeýän ýakymly jorap, dem alýan, ýumşak we amatly, süýşmeginiň öňüni almak üçin dabanynda nokat ýelimli we amatly.

Mata aýratynlygy

Içinde oňaýly we ýyly, mikroblara garşy we ýagtylyga çydamly, ýokary çeýeligi bar we aňsat bükülmeýän ýokary hilli süýüm sütükleri ulanylýar.Warmyly, täze dokma tejribesini saklamak üçin ortaça uzynlyk, ýyly bolmak üçin derä gaty ýakyn.

img
img1
img2
img3
img4
img5
img6

Käbir maslahatlar

Maşyn ýumşak aýlawda sowuk ýuwýar, akartma ýok, gurak pes yssy.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin hünärmen toparymyz bar.Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Makswin ABŞ, Kanada, Germaniýa, Awstraliýa, Fransiýa, Russiýa we ş.m. ýaly dünýäniň 30-dan gowrak bazarynda önümleri üstünlikli satuwa çykardy.Dokma eksportyny 20 ýyldan gowrak wagt bäri amala aşyrýarys.Indi ösüş, nusga almak, önümçilik we müşderi hyzmaty boýunça işleýän toparymyz bar.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Dürli ululyklar
2.Haýsy reňkler: Pantone reňk kartasyna laýyklykda düzülen
3. Käbir materiallar: poliester, akril, ýüň sütük, boýag kirpik, kirpik, çenil, çunki Islandiýa, çotga, ýüň, garyşyk ýüplük we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Hangtag, plastik halta, ippingükleme bellikleri bilen karton we ş.m.
Pikirleriňizi düzen bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da e-poçta iberiň
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton


  • Öňki:
  • Indiki: