Aýallaryň bulaşyk 3D tilki haýwany, süýşmeýän joraplar, Aýallaryň ýapyk balerina süýümli joraplary

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: S / ML / XL

Reňk: Gülgüne

● Dizaýn: Fox- Nagyş-3D

● Material: poliester we akril

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

MAXWIN Aýal-gyzlaryň bulaşyk 3D tilki haýwany, süýşmeýän joraplar, Aýallaryň ýapyk balerina süýümli joraplary.Deriňizi ýumşak we tekiz duýmak üçin ýyly sütükli sütükleri guýuň.Tilkiniň ýüzi nagyşly, gulaklary bolsa üç ölçegli bolup, köwüşleri has owadan edýär.Daşky görnüşi süýşüp, rahat duýulýar.Içeri hem gaty ýyly we amatly.Ony çykarmak islemeýärsiň.Süýşmeýän aýakgaplar bu ýyly, rahat süýümleri örtýär, süýşýän pollarda aladalanmaýar.Bu terlik siziň ýaly üýtgeşik!

Ölçegi

S / ML / XL

Reňk

Gülgüne

Mata aýratynlygy

Içinde ulanylýan sütükli sütük iň oňat standartdyr, deride mylaýym, süýümliligi gowy, aňsat gyrmyzy däl, şeýle hem gaty ýyly we rahat, antibakterial we ýagtylyga çydamly artykmaçlyklaryna eýedir.

sfr (1)
sfr (4)
sfr (2)
sfr (5)
sfr (3)
sfr (7)
sfr (6)
sfr (8)

Käbir maslahatlar

Maşyn ýuwmak, zerur bolanda kir ýuwýan maşynda diňe hlor däl akartmany we howa gury tekiz ulanyň.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin hünärmen toparymyz bar.Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Dürli ululyklar
2.Haýsy reňkler: Pantone reňk kartasyna laýyklykda düzülen
3. Käbir materiallar: poliester, akril, ýüň sütük, boýag kirpik, kirpik, çenil, çunki Islandiýa, çotga, ýüň, garyşyk ýüplük we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Hangtag, plastik halta, ippingükleme bellikleri bilen karton we ş.m.
Pikirleriňizi düzen bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da e-poçta iberiň
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Portüklemek üçin iň ýakyn portyňyz näme?
Şanhaýyň golaýynda, köplenç FOB SHANGHAI bahasyny sitata edýäris.Şeýle hem, Ningbo, ingingdao we ş.m. ýaly beýleki ýük portuny kabul edýäris.
2.Nüplük üçin ulanylýan materiallar haýsylar?
Poliester, akril, neýlon, pagta, ýüň we beýleki materiallar adaty ýüplügimizi düzýär.Her ýyl iň soňky we halaýan ýüplükleri ýygnaýarys we täze ösüşleri görkezmek üçin nusgalary yzygiderli täzeläp durýarys.
3. Haýsy transportdan peýdalanýarsyňyz?
çalt eltip bermek, howa, deňiz ýa-da otly.
4. Mugt nusgalar barmy?
Hawa, nusgalary bermek biziň üçin hoşal bolar.Ekspress hasabyňyz bar bolsa, edip bileris.
5. Kalibri nädip sazlamaly?
Köpçülikleýin önümçilige başlamazdan ozal siziň tassyklamagyňyz üçin PPS (önümçilikden öňki nusgalar) dörederis.TOP-lar (gaplaýyş nusgalary) soňra iberilmezden ozal tassyklamak üçin iberiler.Mundan başga-da, suratlary gözden geçirmek üçin ibermezden ozal köpçülikleýin önümçiligiň her ädimini barlaýan hil gözegçiligimiz bar.

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton


  • Öňki:
  • Indiki: