Aýal-gyzlaryň gyş ýylylygy amatly trikota Se sequin ýalňyş sütükli örtükli ýapyk aýakgap aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: S / M L / XL

● Reňki: Gülgüne, çal

● Dizaýn: Düz - Sequins

● Material: poliester we akril

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu möwsümi MAXWIN aýal-gyzlaryň gyş ýylynda amatly trikota Se sequin ýalňyş sütükli örtükli ýapyk aýakgap aýakgaplarynda ýapyň.Sekwinleriň we açyk ýüpegiň akylly utgaşmasy, ähli aýakgaplary has üýtgeşik we owadan görkezýär we bu aýakgaplara aýratyn tagam goşýar.Olar gaty, ýumşak we näzik.Geýilende aýratyn ýyly we rahat bolar, olary çykarmak islemeýärsiňiz.Aýaklaryň ýyly bolmagy üçin bu trikota boot oljalary çekiň, süýümli pollarda erkin alada goýýar.Birnäçe reňk opsiýasy.

Mata aýratynlygy

Aýaklaryňyzy ýyly saklap biler.Mata rahat we ýumşak, gyrmak aňsat däl, oňat çeýeligi bar we içerde aýaklaryňyzy gowy örtüp biljek sapak ýok.Näzik içki örtük rahat we ýylydyr.Şeýle hem, dürli nagyşlary saýlap bilersiňiz ýa-da paýlaýyş bölegi üçin öz logotipiňizi saýlap bilersiňiz.

2
1
3
4
5
6
7
8

Käbir maslahatlar

Çygly mata bilen süpüriň.Akartmaň.Gury tekiz.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin hünärmen toparymyz bar.Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Dürli ululyklar
2.Haýsy reňkler: Pantone reňk kartasyna laýyklykda düzülen
3. Käbir materiallar: poliester, akril, ýüň sütük, boýag kirpik, kirpik, çenil, çunki Islandiýa, çotga, ýüň, garyşyk ýüplük we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Hangtag, plastik halta, ippingükleme bellikleri bilen karton we ş.m.
Pikirleriňizi düzen bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da e-poçta iberiň
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Iň ýakyn iberiş porty näme?
Biz Şanhaýa gaty ýakyn we adatça FOB Şanhaýdan sitat getirýäris.Şeýle hem, Ningbo, ingingdao we ş.m. beýleki ýük portlaryny kabul edýäris.
Nüplük ýasamak üçin haýsy material ulanýarsyňyz?
Köplenç ulanylýan ýüplüklerimiz poliester, akril, neýlon, pagta, ýüň we ş.m. Her ýyl iň täze we meşhur ýüplükleri ýygnaýarys we täze ösüşe uýgunlaşmak üçin nusgalary islendik wagt täzeleýäris.
Ulag serişdäňiz näme?
Deňiz, howa, otly ýa-da ekspress.
Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?
Hawa, nusgalary bermäge şat.Ekspress hasap belgiňizi alanymyzdan soň nusgalary berip bileris.
Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
Täze müşderileriň synag sargytlaryny kabul edip bileris, diňe sizden başlamagy umyt edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: