Joraplaryň ownuk görnüşleri 1

1. Arassa ýüň joraplary gaty ýuka, garylan ýüň bolsa ýok.30% -den gowrak ýüň ýüň jorap kesgitlemesine laýyk gelýär, ýöne birneme kyn bolup biler, ýöne ýyly saklamak dogry.

sdfs-7

2. “100% arassa pagta jorap ýok: 100% pagta jorap diýlip atlandyrylýan elastik süýümler aýrylýar we synag üçin hem aýrylýar.Rezin zolakly joraplary jorapyň ýokarsynda nädip geýip bolýar? ”

3. Pagta joraplary?ýok!Düwürtmeýän arassa pagta joraplary ýok.Pagtanyň aýratynlyklary we süýüminiň köp bolmagy sebäpli, köp ýa-da az mukdarda derman berip bilerler, bu hem geýýän aýakgaplary we adamlaryň ýöremek endikleri bilen baglanyşykly.

4. Daralan pagta jorapmy ýa-da ýok?Köp joraplaryň arassa pagta ýaly görünýän daralan pagta bilen öňe sürülendigi anyklandy, ýöne aslynda bu ýüplügi gaýtadan işlemegiň usulydyr.Daralan ýüplükden dokalan joraplar has näzik, ýylmanak, ýumşak we ýylmanak bolup, pagtanyň düzümi düzümine baglydyr.

5. Külotka hem jorapyň bir görnüşidir.Haha, köp adam külotka külotka degişlidir öýdüp bilerler, ýöne aslynda jorapyň bir görnüşi.

Indiki habarlarda joraplaryň ownuk-uşak zatlaryny paýlaşmagy dowam etdireris.Göreliň ...


Iş wagty: 28-2023-nji mart