Sowuk howada aýaklaryňyzy rahat saklamak üçin ýyly joraplar ajaýyp pikirdir!

Makswin toparynyň iň gowy ýyly jorap saýlamak boýunça birnäçe maslahaty bar:

Material: ýüň ýa-da kassir ýaly tebigy süýümlerden jorap gözläň.Bu materiallar ajaýyp izolýasiýa üpjün edýär we aýagyňyzy ýyly saklap, ýylylygy saklamaga kömek edýär.

Galyňlygy: ýassyk goşan has galyň joraplary saýlaň.Goşmaça galyňlyk ýylylygy duzaklamaga kömek edýär we goşmaça rahatlyk berýär.

Dem alyş: warmylylyk zerur bolsa-da, joraplaryň dem almagyny üpjün etmek möhümdir.Aýaklaryňyzyň gurak bolmagy we derlemeginiň we sowuklamagynyň öňüni almak üçin çyglylyk häsiýetli jorap gözläň.

Fit: Düwürtikli joraplary saýlaň, sebäbi ýylylygy aýaklaryňyza ýakynlaşdyrmaga kömek eder.Gan aýlanyşyny çäklendirmek üçin gaty berk däldigine göz ýetiriň.

Uzynlyk: Geýjek aýakgaplaryňyzyň görnüşine baglylykda joraplaryň uzynlygyny göz öňünde tutuň.Ekipa length uzynlygy ýa-da dyz uzynlygyndaky joraplar, esasanam geýjek bolsaňyz, goşmaça ýylylygy we örtügi üpjün edip biler

Elbetde, bu joraplary Makswin stilinden tapyp bilersiňiz:

Woüň joraplary: olüň ajaýyp izolýator bolup, termiki joraplar üçin iň esasy saýlama bolýar.Merino ýüň joraplary ýumşak, gyjyndyrmaýan ýaly gözläň we temperaturany gowy sazlaň.

Malylylyk joraplary: malylylyk joraplary sowuk howada goşmaça ýylylygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Bu joraplarda adatça ýylylygy duzaklaýan we aýaklaryňyzy rahat saklaýan galyň, termiki material bar.

Düwürtikli joraplar: Düwürtikli joraplar içerdäki ýüň ýylylygyny, daşyndaky adaty jorap ýylylygy bilen birleşdirýär.Olar gaty ýumşak we goşmaça izolýasiýa gatlagyny üpjün edýär.

Öý joraplary: Käbir markalar bedeniň ýylylygyny saklamaga kömek edýän ösen tehnologiýa bilen jorap hödürleýär.Bu joraplarda aýaklaryňyz üçin ýyly gurşaw döretmek üçin ýörite garyşyk ýa-da termiki örtük bar.

Aýakgap joraplary: Güýzde aýakgap geýýän bolsaňyz, goşmaça galyňlygy we uzynlygy bilen aýakgap joraplaryny göz öňünde tutuň.Diňe sizi ýyly saklamak bilen çäklenmän, eşikleriňize ajaýyp täsir galdyrýar.

Dogry ýyly joraplar şol sowuk güýz günlerinde rahat bolmaga kömek eder!

howa1


Iş wagty: 15-2023-nji sentýabr