Habarlar

 • Sowuk howada aýaklaryňyzy rahat saklamak üçin ýyly joraplar ajaýyp pikirdir!

  Sowuk howada aýaklaryňyzy rahat saklamak üçin ýyly joraplar ajaýyp pikirdir!

  Makswin toparynyň iň oňat ýyly joraplary saýlamak boýunça birnäçe maslahaty bar: Material: ýüň ýa-da kassir ýaly tebigy süýümlerden ýasalan joraplary gözläň.Bu materiallar ajaýyp izolýasiýa üpjün edýär we aýagyňyzy ýyly saklap, ýylylygy saklamaga kömek edýär.Galyňlygy: ýassyk goşan has galyň joraplary saýlaň.Goşmaça ...
  Koprak oka
 • Tomus joraplary: Yssy howada rahatlygy we stili ýokarlandyrmak

  Tomus joraplary: Yssy howada rahatlygy we stili ýokarlandyrmak

  MAXWIN, iň yssy howada-da rahatlygyň hiç wagt bozulmaly däldigine ynanýar.Täze kolleksiýamyz, iň oňat dem almagy, çyglylygy dolandyrmagy we deriňize garşy ajaýyp duýgyny hödürleýän tomus joraplaryny döretmek üçin innowasion tehnologiýalary we seresaplylyk bilen saýlanan materiallary özünde jemleýär.Salkyn boluň ...
  Koprak oka
 • Joraplaryň ownuk görnüşleri 1

  1. Arassa ýüň joraplary gaty ýuka, garylan ýüň bolsa ýok.30% -den gowrak ýüň ýüň jorap kesgitlemesine laýyk gelýär, ýöne birneme kynrak bolup biler, ýöne ýyly saklamak dogry.2. “100% arassa pagta jorap ýok: 100% pagta jorap diýilýän elastik süýümler bar ...
  Koprak oka
 • Gowy jorap nädip saýlamaly?

  Bir jübüt gowy jorap diňe bir ýyly saklap, der siňdirip, sürtülmäni aýyryp bilmez, şeýle hem zarba siňdirip, bakteriýalary saklap we bogunlary gorap biler.Daliý joraplaryny nädip saýlamaly?1. Dogry öndürijiler tarapyndan öndürilen joraplary saýlaň Jorap satyn alanyňyzda arzan bahadan açgöz bolmaly däl.Hünärli önüm satyn almaly ...
  Koprak oka
 • Dört görnüşli jorap size arkaýyn zyýan berip biler.Barlap görüň!

  Geýýän joraplaryňyz hünärsiz ýa-da ýerliksiz bolsa, göze görünmeýän saglyk öldürijisini ýanyňyz bilen alyp barmaga deňdir, bu uzak möhletde saglyga uly howp döreder.1. Çeýeligi ýok Joraplaryň çeýeligi ýok bolsa, aýaklar bilen joraplaryň arasyndaky sürtülme artar, netijede i ...
  Koprak oka
 • Jorap ýyly bolmakdan başga-da köp zat edýär

  Jorap ýyly bolmakdan başga-da köp zat edýär

  Joraplar dali durmuşymyzda möhüm rol oýnaýar.Joraplaryň aýaklaryny ýyly saklamakdan başga-da köp artykmaçlyklary bar.Ilki bilen jorap, aýakgapdaky mikroorganizmlerden aýaklary aýyrmak üçin fiziki päsgelçilik hökmünde ulanylyp bilner, şonuň üçin sportçynyň aýagy ýaly keselleriň döremezligi üçin.Sek ...
  Koprak oka
 • Näme üçin jorap bilen has çalt uklaýarys?

  Näme üçin jorap bilen has çalt uklaýarys?

  Sleepatanyňyzda jorap geýmäge synanyşdyňyzmy?Synanşyp gören bolsaňyz, jorap geýseňiz, adatdakysyndan has çalt uklap bilersiňiz.Näme üçin?Ylmy gözlegler jorap geýmegiň diňe 15 minut öň uklamaga kömek edip bilmejekdigini, eýsem sanyny azaldyp biljekdigini görkezýär ...
  Koprak oka
 • Zodiak haýwanyňyz towşan bolsa, 2023-nji ýylda täze gyzyl jorap taýýarlaň

  Zodiak haýwanyňyz towşan bolsa, 2023-nji ýylda täze gyzyl jorap taýýarlaň

  Şeng Sýao ýa-da Şu Sýan diýlip atlandyrylýan hytaý zodiakynda bu tertipde 12 haýwan belgisi bar: Syçan, Oks, igerolbars, Towşan, Aagondarha, akeylan, At, Goýun, Maýmyn, Horaz, It we Doňuz.Gadymy haýwanat bagyndan dörän we 2000 ýyldan gowrak taryhy bilen öwünen hytaý dilinde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylyň Ro Christmasdestwo güni gelýär! Täze ýyl jorap geýiň

  2022-nji ýylyň Ro Christmasdestwo güni gelýär! Täze ýyl jorap geýiň

  Bir ýyldan uly dynç alyş gelýär - Täze ýyl.Ro Christmasdestwo gudratlaryň wagtydyr.Adamlar Santa her kime sowgat we durmuş üçin gowy isleg getirer diýip pikir edýärler.Şeýle hem gündelik durmuşyň manysyz zatlarynyň bagta ýol açýan wagtydyr.Täze ýyl baýramçylygynyň kiçijik maslahatyny siziň bilen paýlaşmaga rugsat beriň ...
  Koprak oka
 • Dünýä çempionaty we futbol joraplary

  Dünýä çempionaty we futbol joraplary

  Katar 2022 dünýä çempionaty geçirilýär.20-nji noýabrda ýaryşyň 22-nji neşirinde we ýaryş taryhynda ilkinji gyş neşirinde başlar.FIFA dünýä çempionaty (köplenç Futbol dünýä çempionaty, dünýä çempionaty ýa-da diňe dünýä çempionaty diýilýär) iň möhüm ýaryş ...
  Koprak oka
 • Armyly gyşmy ýa-da sowuk gyş?

  Armyly gyşmy ýa-da sowuk gyş?

  2022-nji ýylyň yssy tomsuny başdan geçirenimizden soň, sowuk gyş geçerismi?Howanyň kadaly däldigi äşgärdir, ýöne 2022-nji ýyl üçin bu ýyl çylşyrymly howanyň üýtgemegi gutaryp bilmez, sebäbi howanyň üznüksiz üýtgemegi hem bolup geçýär.Awstraliýa Mete ...
  Koprak oka
 • Näme üçin aýagymyzy gyzdyrmaly?

  Näme üçin aýagymyzy gyzdyrmaly?

  Adaty Hytaý lukmançylygy sowukdan döreýän keselleriň köpüsini pikir edýär.Sowukdan aýaklarymyza girmek aňsat.Sebäbi aýaklar ýürekden bedeniň iň uzak bölekleri we ýürekden aýaklara gan akmagy üçin iň uzak aralykdyr.Köp ac ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2