Şerpa asma bilen gyşky aýalyň oňaýly ýyly ýapyk klassiki nagşy, skripka däl Ballerina öý joraplary

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: S / ML / XL

● Reňki: Harby-deňiz güýçleri

● Dizaýn: Tolkunly we zolak

● Material: poliester

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haçan-da temperatura peselip başlanda, MAXWIN Gyşky aýalyň oňaýly ýyly ýapyk klassiki nagşy, Sherpa Lining bilen skid däl Ballerina öý joraplary.Jorap açylyşy derä ýakyn bolan we ýyly we ýumşak rahat ýüplükden ýasalan berklik bilen bezelendir.Mata, buluda basmak ýaly ýumşak we rahat.Derä degmek we ýyly bolmak rahat duýulýar.Geýenimden soň çykarmak islämok.Oňaýly sütükli sütük barmaklary ýyly saklar, süýşýän pollarda alada galmazlyk üçin, skidka garşy daban bu amatly aýakgaplaryň üstünden çykar.Ajaýyp nagyş.

Mata aýratynlygy

Gowy ýalpyldawuk, örän ýumşak duýgy, beýleki süýümlerden has ýokary garşylyk geýýär, oňat çeýeligi we ýygyrtlary aňsat däl.Örän oňaýly deri üçin ýakymly duýgy, gaty rahat geýmek, şol bir wagtyň özünde gowy ýyly täsir edýär.

zsbj1
zsbj2
zsbj3
5
6
脚底
内 里
鞋 口

Käbir maslahatlar

Maşyn ýuwýar sowuk, akartma ýok, gury tekiz.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Şahsy hyzmatlary edýäris we hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin hünärmen toparymyz bar.
Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zawodlar bilen hyzmatdaşlyk edýärisJiangsuweZhejiang.Bu zawodlary bilýäris weartykmaçlyklaryny ýygnaňBu zawodlardan, şonuň üçin müşderilerimize iň gowy hyzmaty hödürläp bileris. Makswin önüm setirinde süýümli joraplar, balerina aýakgaplary, legenler, şlýapalar, ellikler, ýassyklar, ýorganlar we beýleki trikota accessories esbaplary bar, bu ýerde salgylanma üçin gysga katalog paýlaşýarys. Jiangsu we Zhejiang zawodlary. Biz bu zawodlary bilýäris we bu zawodlaryň artykmaçlyklaryny ýygnaýarys, şonuň üçin müşderilerimize iň gowy hyzmat edip bileris.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Dürli ululyklar
2.Haýsy reňkler: Pantone reňk kartasyna laýyklykda düzülen
3. Käbir materiallar: ýüň, çunky Islandiýa, poliester, akril, ýüň sütük, boýag kirpik, kirpik, çenil, çotga, garylan ýüplük we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Plastiki halta, Hangtag, ippingükleme bellikleri bilen karton we ş.m.
Pikirleriňizi düzen bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da e-poçta iberiň
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton


  • Öňki:
  • Indiki: