Aýal-gyzlar, Pom Ballerina süýümli joraplary bilen örülen öý aýakgaplaryny örýärler

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: S / M L / XL

● Reňki: Gyrmyzy

● Dizaýn: Tolkunly

● Material: poliester we akril

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Oňaýly we mylaýym, MAXWIN Aýal-gyzlar, Pom Ballerina süýümli joraplary bilen örülen öý aýakgaplary, templer düşende iň gowusydyr.Kebelek düwün topunyň bezegi, bu ýarym mahmalyň skidka garşy aýakgaplaryna birneme stil goşýar we umumy täsirini has owadan we owadan edýär.Dem alýan, ýumşak we amatly, aýagyň dabanynda nokat ýelimi bar, çykarmak islemeýän, rahat jorap size süýşmegine ýol bermez.

Mata aýratynlygy

Amatly interýer, bulutlara basýan ýaly, ony çykarmak islemeýär.Onda sapak ýok, şonuň üçin içeri gireniňde keseki beden duýgusy ýok.
Aýaklaryňyzy ýyly saklap biler.Mata rahat we ýumşak, gyrmak aňsat däl, oňat çeýeligi bar we içerde aýaklaryňyzy gowy örtüp biljek sapak ýok.

1
2
3
4
5
6
7
8

Käbir maslahatlar

Sowuk suwda el ýuwuň, akartma ýok, gury tekiz.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we hyzmatyň hilini üpjün etmek üçin hünärmen toparymyz bar.Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Makswin bilen näme üçin hyzmatdaşlyk etmeli?

Biz elmydama onlaýn we wagtynda jogap bereris;

Çalt jogap, duşenbe gününden ýekşenbe gününe çenli 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi wada berdik.
Şanhaýyň golaýyndaky kompaniýamyz we bize gelmäge hoş geldiňiz, nusgalarymyzy görkezmek üçin sergi otagymyz hem bar.
Makswiniň eksportda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmen topary bar.
Dizaýn toparymyz bar we size material we nagyşlar boýunça iň täze ylhamlary getireris.
Makswin müşderiniň haýyşy boýunça nusgalary ýasap biler, zatlary özleşdirmek üçin täze nusgalary taýýarlamagyň çalt tizligini.
Bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hil üpjün ediler we bazary gazanmaga kömek eder.
Täze müşderilerimiz üçin synag tabşyrygyny kabul edip bileris, diňe siziň bilen başlamagy umyt edýäris.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Dürli ululyklar
2.Haýsy reňkler: Pantone reňk kartasyna laýyklykda düzülen
3. Käbir materiallar: poliester, akril, ýüň sütük, boýag kirpik, kirpik, çenil, çunki Islandiýa, çotga, ýüň, garyşyk ýüplük we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Hangtag, plastik halta, ippingükleme bellikleri bilen karton we ş.m.
Pikirleriňizi düzen bolsaňyz, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da e-poçta iberiň
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton


  • Öňki:
  • Indiki: