Aýallaryň gyş / güýz super kebelek düwünli ýüň joraplary

Gysga düşündiriş:

● Ölçegi: S / ML / XL

● Reňki: Gülgüne, Gök

● Dizaýn: Grid- Kebelek düwün-rahat ýüplük

● Material: poliester we elastik

● omöriteleşdirilen: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kebelek düwünli MAXWIN-den aýallar üçin aşa gyzgyn barlanan joraplar.Güýz we bahar laýyk.Dabanyndaky ýaýyň dizaýny, joraby tutuşlygyna ýakymly edýär.Çeňňegiň reňki tutuş jorap bedeniniň reňkine meňzeýär we reňk gabat gelmegi birden bolmaz.Softumşak jorap bedeni, gaty rahat we ýyly bolanyndan soň, ony çykarmak islemeýär.Günüň dowamynda aýaklaryňyz rahat bolar ýaly geýmek üçin özüňizi rahat duýýan jübüt jorap saýlaň.Softumşak degýän joraplary geýip, ýyly we rahat galarsyňyz.Birnäçe reňk saýlawy.

Mata aýratynlygy

Beýleki süýümleriň hemmesi bilen deňeşdirilende has güýçli könelişme garşylygy, owadan ýüpi, ýyly duýgusy, ýokary çeýeligi bar we aňsatlyk bilen bükülmeýär.Içinde tekiz we derini arassalaýan goşmaça sapak ýok.

sddb (1)
sddb (4)
sddb (2)
sddb (5)
sddb (3)
sddb (6)
sddb (7)
sddb (8)

Käbir maslahatlar

Maşyn ýuwmak ýumşak, agartma, pes guraklyk.

Käbir özleşdirilen hyzmat

Specializedöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris we hyzmat derejesini kepillendirýän ökde toparymyz bar.Hemme zat siziň hyzmat düşünjäňizdir we öz islegiňize ynanyp bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Makswin ABŞ, Kanada, Germaniýa, Awstraliýa, Fransiýa, Russiýa we ş.m. ýaly dünýäniň 30-dan gowrak bazarynda önümleri üstünlikli satuwa çykardy.

Düzeltmeler bar

1.Haýsy ululyklar: Dürli ululyklar
2.Haýsy reňkler: Reňk düzmek üçin reňk kartasyna görä
3. Käbir materiallar: Poliester, akril, emeli sütük, galstuk kirpikler, çenil, Islandiýa aýlanýar, çotga, ýüň, garylan we ş.m.
4. Custöriteleşdirilen gaplama: Bellikler, plastik paketler, karton kelleleri we ş.m.
Customörite pikirleriňiz bar, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Gözleg ýa-da poçta arkaly bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris
Jenifferzhang@cnmaxwin.com
Danielxiao@cnmaxwin.com

Makswin bilen näme üçin hyzmatdaşlyk etmeli?

Biz elmydama elýeterli we habaryňyza derrew jogap bereris.Duşenbe gününden ýekşenbe gününe çenli 24 sagadyň dowamynda teswirler bilen jogap bermäge söz berdik.
Mysallarymyzyň görkezilýän we Şanhaýa ýakyn kompaniýamyza gelýänleri garşylaýan sergi otagy bar.
Makswiniň 20 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan ökde hünärli işgärleri bar.
Dizaýn toparymyz bar, size iň soňky material we nagyş ylhamlaryny hem bereris.
Makswin, müşderiniň islegine esaslanyp, ýöriteleşdirilen zatlar üçin täze nusgalary çalt döredip biler.
Size bäsdeşlik nyrhlary we ajaýyp hil berler, bu bazaryň ýeňşine kömek eder.
Synag buýruklaryny kabul edip, täze müşderiler bilen işleşip başlaýarys.

Gaplamak üçin nusga goşuň

Adatça, her element üçin J-çeňňek we asma bellik bar.
Şeýle hem uly plastik halta we Bäş gatly gasynlanan karton goşuň.

1

J-çeňňek

17

Hangtag

18
4

Uly plastik halta we bäş gatly gasynlanan karton


  • Öňki:
  • Indiki: